Category: Profs . La

Place Cpl # Points Names Club City
1 246 2 Davidov Shimriel - Solovyrva Nina _ _
2 241 1 Bgantzev Aleksey - Bgantzev Irina Studio13 Ramat Gan
3 248 1 Suchy Jaroslav - Maizlish Irina _ _
4 243 1 Wasserman Alex - Baskova Jenia StarDance Kiryat Byalik
5 223
Zhitnegor Andrey - Caspi Avital A&A Studio Petakh Tikva
6 - 8 242
Miroshnichenko Oleg - Shevelov Dasha _ _
6 - 8 244
Kogan Yakir - Kovalerchik Inna SportiDance Natsrat Ilit
6 - 8 245
Dahan Oron - Chikatunov Polina _ _Semifinal
Cpl# Names Club City CH S R PA J Total Recalled
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
223 Zhitnegor Andrey - Caspi Avital A&A Studio Petakh Tikva X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 35 V
241 Bgantzev Aleksey - Bgantzev Irina Studio13 Ramat Gan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 35 V
242 Miroshnichenko Oleg - Shevelov Dasha _ _


0
243 Wasserman Alex - Baskova Jenia StarDance Kiryat Byalik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 35 V
244 Kogan Yakir - Kovalerchik Inna SportiDance Natsrat Ilit


0
245 Dahan Oron - Chikatunov Polina _ _


0
246 Davidov Shimriel - Solovyrva Nina _ _ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 35 V
248 Suchy Jaroslav - Maizlish Irina _ _ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 35 VFinal

Cha-Cha-Cha
Cpl# A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result Names Club City
223 5 5 5 5 5 5 57 5 Zhitnegor Andrey - Caspi Avital A&A Studio Petakh Tikva
241 3 1 3 1 3 2 3

7 --- --- 3 Bgantzev Aleksey - Bgantzev Irina Studio13 Ramat Gan
243 4 4 4 4 4 4 4


7 --- 4 Wasserman Alex - Baskova Jenia StarDance Kiryat Byalik
246 1 3 1 2 1 1 1 5 --- --- --- --- 1 Davidov Shimriel - Solovyrva Nina _ _
248 2 2 2 3 2 3 2
5 --- --- --- 2 Suchy Jaroslav - Maizlish Irina _ _


Samba
Cpl# A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result Names Club City
223 5 5 5 5 5 5 57 5 Zhitnegor Andrey - Caspi Avital A&A Studio Petakh Tikva
241 3 1 2 2 3 1 2
5 --- --- --- 2 Bgantzev Aleksey - Bgantzev Irina Studio13 Ramat Gan
243 4 4 4 4 4 4 4


7 --- 4 Wasserman Alex - Baskova Jenia StarDance Kiryat Byalik
246 1 2 1 1 1 2 1 5 --- --- --- --- 1 Davidov Shimriel - Solovyrva Nina _ _
248 2 3 3 3 2 3 3

7 --- --- 3 Suchy Jaroslav - Maizlish Irina _ _


Rumba
Cpl# A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result Names Club City
223 5 5 5 5 5 5 57 5 Zhitnegor Andrey - Caspi Avital A&A Studio Petakh Tikva
241 2 1 3 1 2 2 2
6 --- --- --- 2 Bgantzev Aleksey - Bgantzev Irina Studio13 Ramat Gan
243 4 4 4 4 4 4 4


7 --- 4 Wasserman Alex - Baskova Jenia StarDance Kiryat Byalik
246 1 2 1 2 1 1 1 5 --- --- --- --- 1 Davidov Shimriel - Solovyrva Nina _ _
248 3 3 2 3 3 3 3

7 --- --- 3 Suchy Jaroslav - Maizlish Irina _ _


Paso-Doble
Cpl# A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result Names Club City
223 5 5 5 5 5 5 57 5 Zhitnegor Andrey - Caspi Avital A&A Studio Petakh Tikva
241 3 2 3 1 3 2 2
4 --- --- --- 2 Bgantzev Aleksey - Bgantzev Irina Studio13 Ramat Gan
243 4 4 4 4 4 4 4


7 --- 4 Wasserman Alex - Baskova Jenia StarDance Kiryat Byalik
246 1 1 1 2 1 1 1 6 --- --- --- --- 1 Davidov Shimriel - Solovyrva Nina _ _
248 2 3 2 3 2 3 3

7 --- --- 3 Suchy Jaroslav - Maizlish Irina _ _


Jive
Cpl# A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result Names Club City
223 5 5 5 5 5 5 57 5 Zhitnegor Andrey - Caspi Avital A&A Studio Petakh Tikva
241 3 3 3 1 1 1 2
4 --- --- --- 2 Bgantzev Aleksey - Bgantzev Irina Studio13 Ramat Gan
243 4 4 4 4 4 4 4


7 --- 4 Wasserman Alex - Baskova Jenia StarDance Kiryat Byalik
246 1 1 1 2 2 2 1 4 --- --- --- --- 1 Davidov Shimriel - Solovyrva Nina _ _
248 2 2 2 3 3 3 3

7 --- --- 3 Suchy Jaroslav - Maizlish Irina _ _


Total
Cpl# CH S R PA J Total Result Names Club City
223 5 5 5 5 5 25 5 Zhitnegor Andrey - Caspi Avital A&A Studio Petakh Tikva
241 3 2 2 2 2 11 2 Bgantzev Aleksey - Bgantzev Irina Studio13 Ramat Gan
243 4 4 4 4 4 20 4 Wasserman Alex - Baskova Jenia StarDance Kiryat Byalik
246 1 1 1 1 1 5 1 Davidov Shimriel - Solovyrva Nina _ _
248 2 3 3 3 3 14 3 Suchy Jaroslav - Maizlish Irina _ _


Letter Judge Name
A Miroshnichenko Dmitriy
B Zdanovsky Alexy
C Skorova Nina
D Trilisky Anatoly
E Vaiman Evgeny
F Vaiman Lucy
G Sachakov Rafael